top of page

1. A JÁTÉK ÉS SZERVEZŐJE​​

Jelen szabályzat a „Horgonyt fel, vitorlát bonts játék indul! Irány a Kupakabana!” Instagram nyereményjátékra vonatkozik (továbbiakban: Játék), mely Játék a HybridCycle Facebook oldalán zajlik 2022. 06.30. – 2022. 07. 20. között.

 

A Játék Szervezője és Lebonyolítója a Hybrid Cycle Kft. (székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. IV. lház. 1. emelet, Adószám: 27111103-2-41,

Cégjegyzékszám: 01 09 349988) (továbbiakban: Szervező). A Nyereményeket a Szervező biztosítja.

2. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1. A Játékban részt vehet minden Instagram felhasználói fiókkal rendelkezőtermészetes személy, aki megfelel a következő feltételeknek: 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, vagy 18 év alatti, korlátozottan cselekvőképes személy azzal a feltétellel, hogy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a Nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt – jogosult. (továbbiakban: Játékos).

2.2. A Játékból ki vannak zárva a Szervező és Lebonyolító tisztségviselői,alkalmazottai és azok Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

2.3. A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásulveszik és elfogadják a Játék hivatalos Játékszabályzatát.

A Játékos a részvétellel automatikusan elfogadja, hogy nyertessé válása esetén a Szervező hivatalos Facebook és Instagram oldalán nevét a nyertesség tényéről szóló posztban közzétegye.

2.4. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

2.5. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A JÁTÉK MENETE

A Játék időtartama: 20xx. 06. 30. – 2022. 07. 20.

A Játék részletes szabályai:

A játékosoknak egy statikus fotót kell megosztaniuk nyilvános Instagram oldalukon, amelyen megjelölik a Szervező HybridCycle Instagram oldalát. A játékosoknak a poszt leírásában használniuk kell a #veb2023 #tisztabalatontisztaművészet és a #nekemabalaton hashtageket a sorsoláson való részvételhez. A játékosok között egy ajándékcsomagot sorsolnak ki, amely a HybridCycle, a VEB2023 és a Nekem a Balaton ajándékait tartalmazza, illetve 5 további kisorsolt résztvevő részesül díjazásban kisebb ajándékokkal.

A Nyertesek kiválasztása:

A Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételnek megfelelő játékosok közül a nyertesek 2022. 08. 01-én 23.00-ig kerülnek kisorsolásra.

A Nyertesek száma:
1 fő fődíjazott nagyobb ajándékcsomaggal + 5 fő további nyertes kisebb díjazással


Eredményhirdetés:
Az eredményhirdetésre 2022. 08. 02-én 23:00 óráig kerül sor.

Nyeremény:

A HybridCycle, a VEB2023 és a Nekem a Balaton által felajánlott fenntarthatóság jegyében készített kis tárgyakból összeállított egyedi ajándékcsomag, illetve további kisebb ajándéktárgyak.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyeremények átvétele:

A nyereményt a Nyertes az értesítést követően személyesen vagy postai úton veheti kézhez.

A Nyertesek kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. A Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget azért, ha a Nyertesek ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele emiatt, illetve bármely olyan okból meghiúsul, melyért a Szervező és a Lebonyolító nem felelős, és emiatt a nyeremény a továbbiakban nem vehető át.

A nyereményekkel kapcsolatos további rendelkezések: A Lebonyolítónak kötelessége a nyereményjáték Nyerteseinek kihirdetése, valamint a Nyertesekkel való kapcsolat felvétele a Nyertesek kapcsolatfelvételi szándékát követő legkésőbbi 2 (két) munkanapon belül.

A Nyertesek kihirdetése a Szervező hivatalos Facebook és Instagram oldalára feltöltött új posztban történik, mely a nyertesség tényéről szól, benne a Nyertesek nevének kiírásával, és a nyertes képek feltöltésével, illetve arra vonatkozó kéréssel, hogy a Nyertesek vegyék fel a kapcsolatot a Szervezővel az hybridcycle@hybridcycle.hu címen keresztül vagy a HybridCycle Facebook vagy Instagram oldalán privát üzeneteken keresztül.

Amennyiben a Nyertes jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból nem jogosult a nyeremény átvételére, helyette pótnyertes hirdetése lehetséges. A pótnyertesre szintén a Játékosokra / Nyertesekre leírtak irányadók.

A Nyerteseknek az e-maliben kapcsolatfelvételt követő 3 napon belül a Lebonyolító erre irányuló kérése esetén szükséges lehet megadni a Lebonyolító számára személyes adataikat válaszüzenetben, mely tartalmazza nevüket, e-mail címüket, születési helyüket, idejüket, anyjuk nevét, lakcímüket, adóazonosító jelüket, valamint telefonszámukat és TAJ számukat.

A Játékosok személyes adatainak megadása ugyan önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy nyertesség esetén a nyeremény átvételéhez szükséges feltétel.

A Nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező és a Lebonyolító kérheti a Nyertest személyazonosságának igazolására.

Amennyiben a Nyertes korlátozottan cselekvőképes, legkésőbb a Nyeremény átvételekor köteles bemutatni a szülő, vagy törvényes képviselője írásos beleegyező nyilatkozatát vagy azt, legkésőbb a nyeremény átvételéig el kell küldenie hybridcycle@hybridcycle.hu e-mail címre.

A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

-  a Játékszabályzatban meghatározott valamely ok miatt kizárásra kerül

-  az általa megadott személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagytévesek.

-  a Nyertessel bármely olyan okból nem sikerül felvenni a kapcsolatot, mely aSzervező és a Lebonyolító felelősségi körén kívül esik

-  a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező és Lebonyolítórendelkezésére bocsátani írásban,

-  egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részta Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert és a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesz részt a Játékban,

-  egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyenmódon szándékosan befolyásolni próbálja.

-  korlátozottan cselekvőképes nyertes nem mutatja be vagy küldi el szülőjének,illetve törvényes képviselőjének beleegyező nyilatkozatát legkésőbb a nyeremény átvételéig.

A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

4. ADATVÉDELEM

 1. A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. AzAdatkezelők az adatokat az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítja, kizárólag a jelen Játékszabályzatban részletezett célra, és kizárólag a nyertes/ek azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre, illetve panaszkezelési eljárása során használja fel. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően az Adatkezelőt felelősség nem terheli.

 2. A Játék résztvevőinek adatait az Adatkezelő a 4.1. pontbanmeghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határideig, illetve a játékban résztvevő tiltásinyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

 3. A Játékos az adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor,korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

A visszavonás kézhezvételét követően az Adatkezelő a Játékos nevét és minden egyéb személyes adatát haladéktalanul törli. Az adatkezelő a visszavonó nyilatkozat megtételére mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőséget biztosít úgy, hogy a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen.

Visszavonó nyilatkozat elektronikus levél útján történő megküldése esetén szükséges, hogy a Játékos a visszavonó nyilatkozatot arról az e-mail címről küldje meg, amelyet a regisztráció során felhasznált. A Játékos a visszavonó nyilatkozatot tartalmazó e-mail-t a hybridcycle@hybridcycle.hu e-mail címre küldheti meg.

Visszavonó nyilatkozat postai úton történő megküldése esetén kérjük, hogy a Játékos a visszavonó nyilatkozatot az alábbi címre szíveskedjen megküldeni:

cím: hybridcycle@hybridcycle.hu

 1. Az Adatkezelő kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek azadatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről a hybridcycle@hybridcycle.hu e-mail címen keresztül.

 2. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, az adatkezelőtájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

 3. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adjaahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a személyazonosságát igazoló nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, lakcím, adószám, személyigazolványszám), az Adatkezelő a nyeremény átadása céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

 4. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, feltétel nélkülbeleegyezik abba, hogy adatait az Adatkezelő jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények átadása céljából, a játék időtartama alatt felhasználja.

 5. A Játékosok vállalják, hogy nyertesség esetén a Szervező a nyerés tényét,továbbá a Nyertesek nevét  a hivatalos Facebook, illetve Instagram oldalán közzétegye.

 6. A Játékosok személyes adatait az Adatkezelő kizárólag a Játékosokkaltörténőkommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.

 7. A HybridCycle, illetve a nyereményjáték szervezésében résztvevő egyébcégek nem vállalnak semmiféle felelősséget semmilyen adatvesztésért, különös tekintettel adatátvitel közbeni, vagy egyéb technikai problémából adódó adatvesztésért.

 8. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmiés Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

Felhívjuk a Játékosok szíves figyelmét, hogy az adatvédelmi törvényben ismertetett jogainak részletes megismerése a valamennyi Játékos érdeke. Mivel a jogszabályok nyilvánosak és bárki számára hozzáférhetőek, javasoljuk és kérjük, hogy Játékosként ismerje meg az adatvédelmi törvény vonatkozó rendelkezéseit!

5. PANASZKEZELÉS

A Játékosoknak joguk van az eredmény kihirdetését követő 14 (tizennégy) napon belül írásos panasszal élniük. A határidő lejárta után beérkezett panaszok nem kerülnek elbírálásra. Az írásos panaszokat az hybridcycle@hybridcycle.hu címre szíveskedjenek beküldeni a következő tárgyban „Irány a Kupakabana! nyereményjáték”.

 1. Az írásban benyújtott panasznak tartalmaznia kell: a) a panasztevő Játékosneve és címe; b) panasz részletes leírása, a panaszt alátámasztó iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok, amennyiben ilyenek vannak.

 2. A panasztevők a panasz elbírálásáról írásos tájékoztatást kapnak,elektronikus formában a panasz elbírálását követő 14 (tizennégy) napon belül, a panasztevő által megadott címre. Az Adatkezelő a panasztevő személyes adatait csak és kizárólag a panaszkezelés idején, és panaszkezelés céljára használhatja fel, a panasz kezelése után az adatok törlésre kerülnek.

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. A részvételi feltételeket tartalmazó Játékszabályzatot a Szervező hivatalosFacebook oldalán teszi közzé.

 2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot bármikormegváltoztassa, vagy a Játékot megszüntesse. A jelen Játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi hivatalos Facebook és Instagram, illetve webes (www.hybridcycle.hu) oldalán. A résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

Jelen nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat az Adatkezelő kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja meg.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

A Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.

Budapest, 2022. 06. 30.

Játékszabályzat

Horgonyt fel, vitorlát bonts, játék indul!

Irány a Kupakabana!

Játékszabályzat

Horgonyt fel, vitorlát bonts, játék indul!

Irány a Kupakabana!

bottom of page